Innenfor HR finnes det mye bransjespesifikk sjargong. Ord og uttrykk brukes på måter som lett kan misforstås.

Ta en titt på denne listen over ofte brukte HR-begreper, og forsikre deg om at du har en god forståelse av disse begrepene.

System for søkersporing

En programvaremodul som hjelper deg med ansettelsesprosessen. Den effektiviserer og automatiserer sporingen av kandidater gjennom håndtering av administrative aktiviteter knyttet til planlegging, sourcing/rekruttering og andre prosesser knyttet til å finne og evaluere potensielle nye medarbeidere.

Kunstig intelligens

Kan referere til feltet/bransjen eller en egenskap/evne. KI karakteriseres som maskinintelligens, eller simulering av menneskelig tenkning. AI er representert ved prosesser og atferd som etterligner prosesser og atferd i den menneskelige hjerne, for eksempel læring og kunnskapstilegnelse, logisk resonnering, gjennomføring av komplekse oppgaver, informert beslutningstaking, persepsjon og en rekke andre kognitive aktiviteter.

Begrepet "kunstig intelligens" er vanskelig å forstå, og de fleste av oss forstår ikke alle elementene i det, men for den gjennomsnittlige HR-medarbeideren er det nok å ha en grunnleggende forståelse av konteksten.

Slitasje

Brukes på ulike måter, men betyr først og fremst en tilsiktet reduksjon av arbeidsstyrken gjennom gradvise, naturlige prosesser (f.eks. frivillig avgang og pensjonering) og ikke som følge av permitteringer/oppsigelser. Det kan dreie seg om en enkeltstående hendelse - en ansatt som slutter frivillig og ikke blir erstattet (i henhold til organisasjonens design) - eller den overordnede langsiktige prosessen som HR-teamene bruker for å nedbemanne. Det kan også omtales som en formel: (antall ansatte som har sluttet i en gitt periode)/(gjennomsnittlig antall ansatte i perioden), eller i forhold til kunder i stedet for ansatte, kalt kundeavgang.

Benchmarking

En nyttig HR-teknikk. Prosessen med å sammenligne KPI-er, måltall, prestasjoner, resultater, vellykkede tiltak osv. for en organisasjon, medarbeider eller avdeling med andre/konkurrenter (eller bransjegjennomsnitt). Man bruker data til å sammenligne prosesser internt eller eksternt, identifisere beste praksis i forhold til forretningsresultater og finne ut hvilke strategier som er mest fruktbare.

Endringsledelse

En strukturert, systematisk og overordnet tilnærming eller prosess for å implementere endringer i en organisasjon.

Skyen

En virtuell (på internett) samling av ressurser, programvaresystemer, data, apper og annet som ikke er tilgjengelig via et nettverk av eksterne servere. Med skybasert HR-programvare menes systemer eller programmer som ligger på internett i stedet for lokalt (på en datamaskin eller enhet).

Samfunnsansvar

Dette kan referere til en organisasjons ansvarlighet og innflytelse når det gjelder positive etiske, miljømessige, sosiale og samfunnsmessige konsekvenser, eller en organisasjons tilnærming/praksis for selvregulering (eller implementering og overholdelse av selvpålagte standarder) når det gjelder samfunnsnytte.

Samfunnsansvar forbedrer ikke bare samfunnet, jorden og den globale forretningskulturen, men kan også øke fortjenesten på lang sikt, tiltrekke og beholde engasjerte medarbeidere og bidra til at virksomheten din skiller seg ut.

Datavisualisering

Visuell eller grafisk fremstilling av informasjon og data. Det er nyttig for HR-medarbeidere, da det kan fremheve trender eller mønstre som tidligere ikke har blitt lagt merke til, gi et perspektiv som gir en dypere generell forståelse, eller presentere mer forenklede visninger som er lettere å forstå for dem som ikke er så kjent med dataanalyse.

Mangfold, rettferdighet og inkludering

(DEI) En disiplin eller policy som fremmer eller krever inkludering, representasjon, ansettelse og forfremmelse av et større mangfold av ulike typer ansatte. Det viser også til praksisen som er forbundet med å sikre lik tilgang til muligheter på arbeidsplassen. Dette feltet eller aspektet av HR fokuserer på å skape en arbeidsstyrke som består av ulike perspektiver, bakgrunner, demografiske forhold osv. for å skape en rettferdig og likeverdig kultur, og for å få frem så mange ideer og tilnærminger som mulig for å forbedre virksomhetens resultater.

Medarbeiderutvikling

Prosessen med å utvikle ansattes ferdigheter, kapasitet og kompetanse for å forberede dem på fremtidige roller og hele karrieren (ikke bare en enkelt jobb). Initieres, tilbys eller fremmes av en organisasjon og fokuserer på arbeidsstyrkens langsiktige beredskap og generelle kapasitet for fremtidig suksess.

Medarbeiderengasjement

Et begrep som beskriver i hvilken grad de ansatte er investert, dedikert og følelsesmessig engasjert i organisasjonens suksess.

Medarbeidernes verditilbud

Angir verdien en arbeidsgiver, organisasjon eller virksomhet lover eller tilbyr sine ansatte i bytte mot deres evner, tid og engasjement for en rolle og/eller et selskap. Det omfatter både monetære og ikke-monetære belønninger og fordeler som er unike for et selskap/en rolle, spesifikke egenskaper ved å jobbe i et bestemt team eller en bestemt organisasjon, og alt annet en organisasjon tilbyr sine ansatte for å skille seg ut fra konkurrentene og tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere.

Fremtidens arbeid

Et begrep eller konsept som handler om hvordan arbeid vil bli utført i fremtiden, eller resultatene av de spesifikke måtene virksomheten vil endre og utvikle seg på. Det dreier seg om forventede eller forutsagte egenskaper, definerte praksiser, trender og fremtidige standarder som vil bli resultatet av hvordan virksomheten, markedet og arbeidsstyrken vil endre seg etter hvert som tiden går.

Det er umulig å forutsi nøyaktig hvordan fremtidens arbeid vil se ut, men det er likevel en stor fordel å følge med på trender i tilnærmingsmåter, utviklingen i medarbeidernes forventninger og pågående utvikling som vil påvirke hvordan ledere og HR-team jobber.

Gamification

Den strategiske tilnærmingen eller praksisen med å bruke spilldesign, spillteknikker og spillelementer, -prosesser og/eller -metoder utenfor spillverdenen. I HR-sammenheng brukes det til å øke medarbeidernes engasjement, utvikling, trivsel, prestasjoner med mer, for på sikt å forbedre forretningsresultatene.

Den store oppsigelsen

Det pågående fenomenet, den økonomiske trenden eller den langsiktige hendelsen som begynte som et resultat av covid-19-pandemien, med en mye høyere andel frivillige oppsigelser i hele arbeidsstyrken. Dette beskriver den betydelig økte andelen ansatte i de fleste bransjer som forlater jobben på eget initiativ.

HR-analyse

Analyse, tolkning og etterfølgende utnyttelse av HR-data for å forbedre forretningsresultatene ved å utvikle dyp innsikt som kan brukes til å forbedre beslutningsevnen og nå høyere nivåer av organisatorisk suksess.

HR-målinger

Verdier, målinger og tall som kan brukes til å overvåke medarbeidernes suksess, fastslå effektiviteten til HR-programmer/-initiativer og måle effekten av medarbeiderfokuserte prosjekter.

HRMS-, HRIS- og HCM-systemer

Human Resource Management Systems, Human Resource Information Systems og Human Capital Management Systems. Internt brukte, overordnede og sentraliserende programvarerammer som omfatter en rekke funksjoner, moduler eller applikasjoner knyttet til HR-data/metrikk/analyse.

KPI-er

Nøkkelindikatorer. En type prestasjonsmåling som bestemmer, måler og evaluerer suksess i forhold til et bestemt mål. De brukes til å spore fremdriften i aktiviteter som er rettet mot å nå kritiske (nøkkel)mål.

KPI-er og HR-målinger brukes ofte om hverandre, men de er ikke det samme. I likhet med forholdet mellom kvadrater og rektangler er alle KPI-er måltall, men ikke alle måltall er KPI-er. KPI-er skiller seg ut ved at de fokuserer spesifikt på forretningsmål.

Kompetansegap

Misforholdet, misforholdet eller forskjellen mellom de ansattes ferdigheter og de ferdighetene som kreves for en bestemt jobb. Dette fenomenet er i ferd med å ekspandere i dagens globale næringsliv og forventes å fortsette å gjøre det.

Myke ferdigheter

I motsetning til harde ferdigheter er disse ikke direkte knyttet til en objektiv evne til å utføre en bestemt teknisk oppgave eller en bestemt rolle. Det dreier seg om kvalitativt målbare evner knyttet til evnen til å lykkes i en rekke stillinger, som for eksempel kommunikasjon, problemløsning, lederskap, empati, kreativ tenkning med mer. Disse ferdighetene er vanskeligere å definere, måle og lære bort enn "hard skills", og de blir stadig viktigere i dagens moderne næringsliv.

Strategisk planlegging

Prosessen der et selskap, en bedrift eller en organisasjon utarbeider en visjon for fremtiden, fastsetter strategiske prioriteringer og mål på kort og lang sikt, bestemmer hvor ressursene skal brukes for å nå disse målene, og utarbeider et "veikart" eller en visjon/plan for å oppnå de ønskede resultatene.

Kompetanseheving (eller omskolering)

Trenden, prosedyren eller prosessen med å hjelpe arbeidstakere med å tilegne seg nye ferdigheter eller utvide/forbedre eksisterende ferdigheter.

Del dette innlegget