Kilpailu ammattitaitoisista työntekijöistä on edelleen kovaa vuoden 2024 lähestyessä. Pärjätäkseen tässä ympäristössä henkilöstöosastot tarvitsevat strategista etulyöntiasemaa. SMART-henkilöstötavoitteet ovat tehokas väline, jonka avulla voit asettaa selkeät ja toteuttamiskelpoiset tavoitteet, jotka vievät organisaatiotasi eteenpäin.

Ottamalla käyttöön SMART-tavoitteet voit muuttaa henkilöstöaloitteesi hyvistä aikomuksista mitattaviksi tuloksiksi. Tässä oppaassa esittelemme SMART-henkilöstötavoitteiden voiman, tarkastelemme keskeisiä painopistealueita vuonna 2024 ja annamme käytännön esimerkkejä, joiden avulla voit laatia voittoisat strategiat ainutlaatuiselle henkilöstöllesi.

Mitä ovat HR:n SMART-tavoitteet?

SMART-henkilöstötavoitteet ovat henkilöstöosastojen asettamia tavoitteita, jotka ovat täsmällisiä, mitattavissa, saavutettavissa, merkityksellisiä ja ajallisesti sidottuja. SMART-kriteerit auttavat varmistamaan, että tavoitteet ovat hyvin määriteltyjä ja edistävät tehokkaasti organisaation yleistä menestystä. Seuraavassa kerrotaan, mitä SMART-tavoitteiden kukin osatekijä pitää sisällään:

  1. Erityistä: Tavoitteiden tulisi olla selkeitä, kohdennettuja ja hyvin määriteltyjä. Niiden tulisi vastata kysymyksiin: Mitä haluamme saavuttaa? Miksi se on tärkeää? Ketkä ovat mukana? Missä se tapahtuu? Mitä resursseja tarvitaan?

  2. Mitattavissa: HR-tavoitteiden tulisi olla mitattavissa, jotta edistymistä voidaan seurata ja arvioida. Niiden tulisi vastata kysymykseen: Mistä tiedämme, milloin tavoite on saavutettu?

  3. Saavutettavissa: SMART-tavoitteiden tulisi olla realistisia ja saavutettavissa, kun otetaan huomioon käytettävissä olevat resurssit, tiedot ja aika. Niiden pitäisi olla käden ulottuvilla.

  4. Merkityksellinen: SMART-tavoitteiden tulisi olla linjassa organisaation yleisten tavoitteiden kanssa ja edistää sen menestystä. Niiden olisi oltava mielekkäitä ja merkityksellisiä sen osaston tai ryhmän kannalta, jonka tehtävänä on saavuttaa ne.

  5. Aikaan sidottu: Tavoitteiden toteuttamiselle on oltava määritelty aikataulu. Niiden pitäisi vastata kysymykseen: Milloin tavoite saavutetaan?

Asettamalla SMART-tavoitteita henkilöstöosastot voivat tehokkaasti suunnitella, toteuttaa ja mitata aloitteita, joilla tuetaan organisaation kasvua, kehitystä ja menestystä.

Miksi SMART-henkilöstötavoitteet ovat hyödyllisiä?

SMART-tavoitteet tarjoavat useita etuja sekä henkilöstöosastolle että koko organisaatiolle. Seuraavassa on erittely eräistä keskeisistä eduista:

  • Lisääntynyt keskittyminen ja suorituskyky: Selkeät ja saavutettavissa olevat henkilöstötavoitteet antavat henkilöstöhallinnolle tiekartan siitä, mitä priorisoidaan ja miten edistymistä mitataan. Tämä edistää suuntautuneisuutta ja saa kaikki työskentelemään tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  • Parempi vastuuvelvollisuus: SMART-tavoitteet asettavat menestykselle vertailukohdan. Näin henkilöstöhallinto voi seurata edistymistä, tunnistaa parannusta vaativat alueet ja osoittaa aloitteidensa vaikutuksen johtoon.

  • Johdon hyväksyntä: Hahmottelemalla selkeästi tavoitteet ja osoittamalla edistymisen mitattavissa olevilla tiedoilla henkilöstöosasto voi saada johdon sitoutumaan ohjelmiinsa ja varmistaa resurssit jatkokehittämistä varten.

  • Parannettu työntekijäkokemus: SMART-tavoitteet voivat auttaa optimoimaan henkilöstöprosesseja, kuten rekrytointia tai koulutusta. Tämä voi johtaa sujuvampaan työntekijäkokemukseen, aina palvelukseenotosta jatkuvaan kehitykseen.

  • Vahvempi yhdenmukaisuus liiketoiminnan tavoitteiden kanssa: Kun henkilöstötavoitteet ovat SMART-tavoitteita, ne liittyvät suoraan organisaation yleisiin tavoitteisiin. Näin varmistetaan, että HR-toimet ovat strategisesti kohdennettuja ja edistävät yrityksen menestystä.

Pohjimmiltaan SMART-henkilöstötavoitteet tarjoavat puitteet tehokkaille henkilöstökäytännöille. Ne edistävät keskittymistä, vastuuvelvollisuutta ja strategista linjausta, mikä johtaa lopulta menestyksekkäämpään ja vaikuttavampaan henkilöstöosastoon.

Examples of SMART HR goals and objectives for 2024

Vuonna 2024 henkilöstöosastojen tehtävänä on navigoida dynaamisessa ympäristössä, jota muovaavat teknologian nopea kehitys, työvoiman muuttuva väestörakenne ja työntekijöiden muuttuvat odotukset. Vastatakseen tehokkaasti näihin haasteisiin ja edistääkseen organisaation menestystä HR-ammattilaisten on asetettava SMART-tavoitteet. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä SMART HR-tavoitteista vuodelle 2024:

Paranna työnantajan brändiä

Erityistä: Kehitä kattava työnantajabrändistrategia huippulahjakkuuksien houkuttelemiseksi.

Mitattavissa: Lisätä brändin tunnettuutta 20 % kohdennetuilla markkinointikampanjoilla ja sosiaalisen median sitoutumisella.

Saavutettavissa: Suorita työnantajabränditarkastuksia vahvuuksien ja parannuskohteiden tunnistamiseksi.

Merkityksellinen: Vahva työnantajabrändi auttaa houkuttelemaan ja pitämään korkeatasoisia työntekijöitä.

Aikaan sidottu: Käynnistetään uusi brändikampanja ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja seurataan edistymistä neljännesvuosittain.

Monimuotoisuuden ja osallisuuden edistäminen

Konkreettinen tavoite: Lisätään aliedustettujen ryhmien edustusta johtotehtävissä 25 prosentilla.

Mitattavissa: Seuraa monimuotoisuusmittareita johtotehtävissä ja tee säännöllisiä monimuotoisuustarkastuksia.

Saavutettavissa: Toteutetaan ennakkoluulokoulutusta palkkaaville johtajille ja kehitetään mentorointiohjelmia erilaisille lahjakkuuksille.

Merkityksellinen: Monimuotoisuus ja osallisuus edistävät innovointia ja luovuutta organisaatiossa.

Aikaan sidottu: Johtajien monimuotoisuuden lisääminen seuraavan 18 kuukauden aikana.

Paranna työntekijöiden sitoutumista

Erityistä: Parannetaan työntekijöiden sitoutumisen kokonaispistemäärää 15 prosentilla vuotuisessa henkilöstökyselyssä.

Mitattavissa: Järjestä puolivuosittain kyselytutkimuksia työntekijöiden sitoutumisesta ja seuraa keskeisiä mittareita, kuten tyytyväisyyttä ja sitoutumisastetta.

Saavutettavissa: Toteutetaan palautemekanismeja ja tunnustamisohjelmia myönteisen työkulttuurin edistämiseksi.

Merkityksellinen: Korkeampi sitoutuminen korreloi lisääntyneen tuottavuuden ja vähentyneen vaihtuvuuden kanssa.

Aikaan sidottu: Saavutetaan tavoiteltu lisäys sitoutumispisteissä tilikauden loppuun mennessä.

Optimoi kykyjen hankintaprosessi

Erityistä: Lyhentää avoimien työpaikkojen täyttämiseen kuluvaa aikaa 20 prosentilla.

Mitattavissa: Seuraa keskimääräistä täyttymiseen kuluvaa aikaa kunkin toimen osalta ja tunnista rekrytointiprosessin pullonkaulat.

Saavutettavissa: Hakijaseurantajärjestelmän käyttöönotto ja haastatteluprosessien virtaviivaistaminen.

Merkityksellinen: Nopeampi rekrytointi varmistaa huippulahjakkuuksien saatavuuden ja minimoi tuottavuuden menetyksen.

Aikaan sidottu: Saavuta vähennyksen SMART-tavoite seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Oppimis- ja kehitysohjelmien parantaminen

Konkreettinen tavoite: Koulutusohjelmiin osallistumisen lisääminen 30 prosentilla.

Mitattavissa: Seurataan koulutusohjelmien osallistumista ja arvioidaan oppimisaloitteiden tehokkuutta.

Saavutettavissa: Kehitä yksilöllisiä oppimispolkuja ja tarjoa yhdistelmä verkkokoulutusta ja kouluttajan johdolla tapahtuvaa koulutusta.

Merkityksellinen: Jatkuva oppiminen tukee työntekijöiden kasvua ja taitojen kehittymistä.

Aikaan sidottu: Osallistumisen kasvu vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Hyvinvointikulttuurin edistäminen

Erityistä: Käynnistetään koko yrityksen laajuinen hyvinvointiohjelma, joka tarjoaa resursseja ja aktiviteetteja terveelliseen elämäntapaan.

Mitattavissa: Seuraa työntekijöiden osallistumista hyvinvointiohjelman toimiin ja mittaa ohjelmatyytyväisyyttä kyselytutkimusten avulla.

Saavutettavissa: Yhteistyökumppanuus hyvinvointipalvelujen tarjoajien kanssa tai online-resurssien hyödyntäminen helppokäyttöisten ohjelmaelementtien tarjoamiseksi.

Merkityksellinen: Työntekijöiden hyvinvoinnin asettaminen etusijalle vähentää stressiä, parantaa terveydentilaa ja lisää tuottavuutta.

Aikaan sidottu: Syyskuun määräaika mahdollistaa ohjelman kehittämisen, myyjän valinnan (jos tarpeen) ja myynninedistämisen.

Osaamisvajeen kurominen umpeen

Erityistä: Tunnistetaan organisaation kriittiset osaamisvajeet ja kehitetään kohdennettuja koulutusohjelmia.

Mitattavissa: Analysoidaan osaamisvajeita kyselytutkimusten tai arviointien avulla ja seurataan, kuinka moni työntekijä on suorittanut koulutusohjelmat.

Saavutettavissa: Tee yhteistyötä oppimisen ja kehittämisen ammattilaisten tai verkkoalustojen kanssa tehokkaiden koulutusohjelmien luomiseksi.

Merkityksellinen: Taitovajeisiin puuttuminen varmistaa, että henkilöstöllä on tulevaisuutta ajatellen tarvittavat taidot organisaation SMART-henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi.

Aikaan sidottu: Asetetaan heinäkuuhun 2024 asti, jotta voidaan tehdä perusteellinen analyysi osaamisvajeista, minkä jälkeen ohjelma kehitetään ja pannaan täytäntöön joulukuuhun 2024 mennessä.

Sisäisen viestinnän parantaminen

Konkreettinen tavoite: Lisätä työntekijöiden tietoisuutta yrityksen uutisista ja päivityksistä 20 prosentilla seuraavan vuosineljänneksen aikana ottamalla käyttöön uusi sisäinen viestintäalusta.

Mitattavissa: Seuraa työntekijöiden sitoutumista uuteen viestintäalustaan käyttötietojen ja kyselyjen avulla.

Saavutettavissa: Valitse käyttäjäystävällinen alusta, joka integroituu saumattomasti nykyisiin viestintäkanaviin.

Merkityksellinen: Vahva sisäinen viestintä pitää työntekijät ajan tasalla, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa kaikkia saavuttamaan yhteiset HR-tavoitteet.

Aikaan sidottu: Neljännesvuosittainen määräaika luo tarkan aikataulun alustan valinnalle, käyttöönotolle ja sisällön alustavalle luomiselle.

Teknologian hyödyntäminen tehokkuuden lisäämiseksi

Erityistä: Aseta SMART-tavoite - automatisoida 30 prosenttia toistuvista HR-tehtävistä (esim. tietojen syöttö, aikataulutus) integroimalla uusi HR-tietojärjestelmä (HRIS) vuoden 2024 loppuun mennessä.

Mitattavissa: Seuraa automatisoitujen tehtävien prosenttiosuutta ja säästettyä aikaa verrattuna manuaalisiin prosesseihin.

Saavutettavissa: Valitse HRIS-järjestelmä, joka tarjoaa automaatio-ominaisuuksia, ja harkitse yhteistyötä käyttöönottoon erikoistuneen asiantuntijan kanssa.

Merkityksellinen: Tehtävien automatisointi vapauttaa HR-ammattilaisten aikaa keskittyä strategisiin aloitteisiin ja työntekijöiden sitouttamiseen.

Aikaan sidottu: Järjestelmän valinnalle, käyttöönotolle ja koulutukselle on selkeä aikataulu.

Mentorointikulttuurin vaaliminen

Erityistä: Käynnistetään virallinen mentorointiohjelma, jossa vanhemmat työntekijät yhdistetään nuorempiin kollegoihin, ja saavutetaan 70 prosentin mentori-mentori-mentoroitavien osuus.

Mitattavissa: Seurataan mentori-mentoriparien määrää ja tehdään kyselytutkimuksia ohjelman tyytyväisyyden arvioimiseksi.

Saavutettavissa: Kehitetään selkeä yhteensovittamisprosessi ja tarjotaan mentoreille koulutusta tehokkaista ohjaustekniikoista.

Merkityksellinen: Mentorointiohjelmat edistävät tiedonsiirtoa, urakehitystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä lisää työntekijöiden pysyvyyttä.

Aikaan sidottu: Heinäkuun määräaika mahdollistaa ohjelman suunnittelun, mentoreiden rekrytoinnin ja onnistuneiden mentori-mentoroitavien otteluiden järjestämisen.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, ja parhaat SMART-henkilöstötavoitteet ovat yksilöllisiä organisaatiosi tarpeiden ja prioriteettien mukaan. Muista, että tärkeintä on olla täsmällisiä, mitattavia, saavutettavissa olevia, merkityksellisiä ja ajallisesti rajattuja, jotta työnantajabrändäyspyrkimyksesi olisivat todella vaikuttavia vuonna 2024. Asettamalla SMART-tavoitteita ja -tavoitteita, jotka ovat linjassa organisaation prioriteettien kanssa, henkilöstöosastot saavat aikaan mielekästä muutosta.

Jaa tämä viesti