module-icon

Workant Core

Sujuvan henkilöstöhallinnon ydin on digitaalinen työntekijäkansio

module-icon

Työajanseuranta

Helppokäyttöinen ja nopea työajanseuranta, myös mobiilissa

module-icon

Työhyvinvointi ja viestintä

Seuraa ja kehitä työhyvinvointia kyselyiden avulla

module-icon

Lomat ja poissaolot

Selkeä lomakalenteri helpottaa kausilomien suunnittelua

module-icon

Projektit ja työnsuunnittelu

Kattava näkymä projektien kannattavuuteen ja työkuormaan

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Workant Oy:n (jatkossa “Toimittaja”) tarjoamaan Workant-verkkopalveluun (“Palvelu”). Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä ehdot omasta puolestasi, ja jos käytät palvelua edustamasi yhteisön puolesta, hyväksyt ne edustamasi yhteisön puolesta. Henkilö, joka hyväksyy Ehdot edustamansa yhteisön puolesta vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä sitova sopimus edustamansa yhteisön puolesta. Mikäli et hyväksy ehtoja, Käyttäjä tai edustamasi yhteisö ei ole oikeutettu käyttämään Palvelua. Käyttäjä tai edustamasi yhteisö, jonka puolesta olet hyväksynyt Ehdot, on jäljempänä “Asiakas”. Nämä ehdot on päivitetty viimeksi 24.1.2023. 1. Käyttöoikeus palveluun ja sopimuksen kohde Toimittaja myöntää Asiakkaalle Palvelun käyttöoikeuden Sopimuksen voimassaoloajaksi. Käyttöoikeus on rajattu Asiakkaan ja Asiakkaan konserniyhteisöjen omaan sisäiseen toimintaan tässä sopimuksessa määrätyssä laajuudessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, tallentaa, siirtää, levittää tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin Palvelun sisältämää aineistoa tai sen osia. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa käyttäjien käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja sitoutuu viivytyksettä ilmoittamaan Toimittajalle käyttäjätunnuksen tai salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Sopimuksen kohteena on Toimittajan Asiakkaalle tuottama ja tarjoama verkkopalvelu Workant.io. Asiakas sitoutuu käyttämään Toimittajan palvelua tässä sopimuksessa mainituin ehdoin. 2. Maksut Palvelussa on ilmainen koekäyttöjakso, jonka aikana tai jälkeen asiakas voi tehdä päätöksen ohjelmiston tilaamisesta. Asiakassuhde- ja verkkopalveluiden laskutus alkavat tilauksen vastaanottohetkellä. Koekäyttöjakson tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaalle palveluun tutustuminen ennen tilaus päätöstä. Asiakas maksaa Palvelusta maksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Toimittajan ajantasainen hinnasto näkyy Workant.io-sivustolta. Asiakas valitsee laskutustavan tilauksen yhteydessä, tai ilmoittaa sen asiakaspalveluun. Maksuehto laskuissa on 14 päivää netto. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen aina kyseisen laskutusjakson aikana. Toimittaja voi korottaa Sopimuksen hintoja ilmoittamalla tästä Asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen uusien hintojen voimaan tuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus. Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan Toimittajan verkkosivuilla tai edellisen laskutusjakson laskun yhteydessä tai erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä Asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa Sopimus päättymään hintamuutoksen voimaantulohetkellä ilmoittamalla siitä Toimittajalle vähintään 7 päivää etukäteen. Mikäli Asiakas ei maksa laskuaan 30 vuorokauden kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä, on Toimittajalla oikeus katkaista Asiakkaan Palvelu. Mikäli Asiakas ei tämänkään jälkeen maksa laskuaan 30 päivän kuluessa on Toimittajalla oikeus poistaa Asiakkaan tiedot verkkopalvelusta ja lopettaa Palvelun toimittaminen. Katkaistun Palvelun avaamisesta Toimittaja laskuttaa toteutuneen työn ja kulloinkin voimassa olevan tuntihinnan mukaan. Ilmaistilejä ei laskuteta ja ne ovat veloituksetta Asiakkaiden käytettävissä. Ilmaistilien käyttäjät sitoutuvat ottamaan vastaan mainontaa Toimittajalta tai sen osoittamalta kolmannelta taholta. Mainontaa voidaan kohdentaa ja se voi esiintyä joko hallintapaneelissa, mobiiliapplikaatiossa tai Asiakkaalle lähetettävissä sähköpostiviesteissä. 3. Toimittajan vastuut Toimittaja toimittaa asiakkaalle Asiakkaan tilaamat palvelut. Asiakkaan tietosisältöä ei hyödynnetä markkinointiin tai muihin tarkoituksiin. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Toimittaja ei luovuta Asiakkaan tai Asiakkaan työntekijöiden tietoja kolmansille osapuolille ilman viranomaisen tai oikeuslaitoksen tekemää erillistä vaatimusta. Toimittaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien toiminnasta aiheutuvista häiriöistä tai vahingoista. Toimittaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaaseen tai Asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Toimittaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista (asiakasräätälöinnit) veloitetaan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista kiireellisesti syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen. Toimittaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastaisen toiminnan. 4. Asiakkaan vastuut Asiakas vastaa täysin omien palvelujensa tietosisällöstä ja sitoutuu noudattamaan tietosisällön osalta paikallisen maan lakia. Paikallisen maan lakien vastaista tietosisältöä ei saa säilyttää tai käyttää Toimittajan Palvelussa. Asiakas vastaa että palvelun toiminnallisuuksia käytetään lakien ja työehtosopimusten puitteissa. Asiakas vastaa siitä, että tietosisältö ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, riko lakia, viranomaismääräyksiä tai työehtosopimuksia eikä ole hyvien tapojen vastaista. Toimittaja varaa oikeuden poistaa tietosisältö, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakas tallentaa Palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas käyttää tietoverkkoja omalla vastuullaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelun levytilaa vain oman yrityksen/yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen. Tallennustilan jälleenmyynti on kielletty. Toimittaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä ehtoja. Asiakkaan on korvattava Toimittajalle ja kolmansille osapuolille mahdolliset väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus ja/tai muut kulut. Asiakas vapauttaa Toimittajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat. Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Toimittajan tai kolmansien osapuolten palvelimien tai palvelujen luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin korvausvaateisiin. Toimittaja ei takaa tiedon säilymistä Palvelussa. Mikäli Asiakkaan serveriresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Toimittajalla oikeus tarkistaa Palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti Asiakkaan kanssa. 5. Palvelun sisältö ja muuttaminen Toimittaja tuottaa Palvelun Sopimuksen mukaisesti. Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun sellaisia muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta Palvelun sisältöön tai sovittuun Palvelutasoon. Mikäli muutokset vaikuttavat olennaisesti Palvelun sisältöön tai Palvelutasoon, Toimittaja ilmoittaa muutoksista Asiakkaalle sähköpostin välityksellä etukäteen. Mikäli Palvelun muutostöiden johdosta Palvelusta poistetaan ominaisuuksia, on Asiakkaalla tällöin oikeus irtisanoa Sopimus päättymään olennaisen muutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 7 päivää muutoksen voimaantulopäivästä. Mikäli Osapuolet sopivat muutoksista Palveluun tai Palvelua on muutettava Asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimenpiteistä johtuen, Toimittajalla on oikeus veloittaa muutoksista noudattaen sovittuja veloitusperusteita. Toimittaja käyttää mahdollisesti evästeitä Palvelun toiminnallisuuksien ja suorituskyvyn parantamiseksi. 6. Voimassaolo Sopimuksen alkamispäivä on sama kuin Palvelun tunnusten luontipäivämäärä. Asiakkaalla on aina oikeus irtisanoa Sopimuksensa päättymään 3 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Kolme kuukautta lasketaan alkavan seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä. Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus, mikäli toinen osapuoli ei noudata Sopimusta tai sen ehtoja. Toimittaja voi purkaa Sopimuksen etenkin, jos Asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 30 päivää laskun eräpäivästä lukien, Asiakas häiritsee muuta verkkopalvelua, käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan tai Palvelun tuottamista ei voida jatkaa muun ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräys tai muu force majeure -tilanne). Tällöin Asiakkaalle ei hyvitetä käyttämättä jääneen ajan palvelumaksuja. Lisäksi Toimittajalla on oikeus sulkea tai irtisanoa Palvelu, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu: a) Asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi. b) Asiakas ei maksa laskuaan 30 vuorokauden kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä. c) Asiakas ei ole maksanut laskuaan 60 päivää laskun alkuperäisestä päiväyksestä. Tällöin Toimittajalla on oikeus poistaa Asiakkaan tiedot Palvelusta ja lopettaa Palvelun toimittaminen. Edellä mainitussa tapauksissa Palvelun koko sisältö siirtyy Toimittajan hallintaan eikä Asiakkaalla ole Palveluun mitään oikeuksia ennen maksusuoritusten toteutumista ellei asiasta toisin sovita. 7. Tietojen käsittely a) Tunnistamistiedolla tarkoitetaan Palvelun käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota Palvelussa ja Palvelun käyttämissä viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään seuraavasti lain nimenomaisesti sallimissa tilanteissa: b) Tunnistamistietoja käsitellään siinä määrin, kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi. c) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun kehittämistä varten. Käsittelemämme tietotyypit ovat: IP- osoite, evästeet, käyttäjätunnus, asiakastiedot, toimintahistoria ja tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa. d) Palvelun osana olevien tietoliikenneliittymien, päätelaitteiden, viestintäverkon ja siihen liitettyjen palvelujen tunnistamistietoja kerätään analysointia varten. e) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi, mikäli Toimittaja epäilee Palvelua käytettävän väärin. f) Tunnistamistietoja käsitellään, jos se on tarpeen viestinnän välittämisessä tapahtuneen teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi, estämiseksi tai selvittämiseksi. g) Tunnistamistietoja käsitellään myös Toimittajan tai sen konserniyhteisöjen Palveluista tiedottamiseen, Palvelun kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tässä tarkoituksessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä: IP-osoite, evästeet, käyttäjätunnus, asiakastiedot, toimintahistoria ja tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa. 8. Tekniset rajoitteet palvelussa Toimittaja tarjoaa Palveluissaan tuen yleisimmille verkkoselaimille, muttei takaa toimintaa kaikille selainversioilla. Toimittajan saadessa tietoa toimimattomista selainversioista joka on yleisesti käytössä laajalla asiakaskunnalla, pyrkii Toimittaja laajentamaan toiminnallisuuden tälle selaimelle, muttei takaa että kyseistä selainta tai mobiilialustaa voitaisiin tukea. Palveluun liittyvien osa-alueiden toimitus voi viivästyä Toimittajasta riippumattomista syistä. Toimittaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä. 9. Virheet ja vastuu Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa Palvelun käyttöä. Asiakasta suositellaan ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan asiakaspalvelun petteri@workant.io sähköpostiosoitteeseen. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen Palvelun asennus-, muutos- tai huoltotöiden vuoksi eikä asennusta, muutosta tai huoltoa voida kohtuullisin kustannuksin toteuttaa ilman Palvelun tuottamisen keskeyttämistä. Palvelun keskeyttämisestä ja keskeytyksen kestosta pyritään kertomaan Asiakkaalle kohtuullisessa ajoin etukäteen ja muutoinkin pyritään siihen, että keskeytyksestä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen myös yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset taikka viranomaisten määräykset tätä edellyttävät. Tällöin Toimittaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta Asiakkaalle etukäteen. Toimittaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksestä tai Palvelun virheellisestä käytöstä. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä. Toimittaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista. Mahdollisessa virhetilanteessa Asiakkaan on reklamoitava seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisesti osoitteeseen petteri@workant.io. 10. Vastuunrajoitukset Toimittajan kokonaisvastuu kaikista Palvelun aiheuttamista vahingoista ja kuluista rajoittuu enintään 50%:n palautukseen Asiakkaan vahingonkorvausvaatimusta edeltäneiden viimeisen 12 kuukauden aikana maksettujen maksujen yhteissummasta. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista tai käyttökatkoista Palveluun. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tässä mainittua vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tai jos vahinko on aiheutunut salassapitovelvoitteiden rikkomisesta. Tämä Sopimus sääntelee tyhjentävästi Toimittajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta. 11. Salassapito Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Osapuolten on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä toisen Osapuolen pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun Sopimus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse aineistoa tai tietoja Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, kumpi aiempi. Kummallakin Osapuolella on oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Salassapitovelvoite on voimassa Sopimuksen aikana ja 3 vuotta sen jälkeen. 12. Sopimuksen päättäminen tai siirtäminen Kumpikin Osapuoli voi päättää Sopimuksen välittömin vaikutuksin jos toinen Osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä ole korjannut rikkomusta 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Kumpikin Osapuoli voi päättää Sopimuksen välittömin vaikutuksin jos toinen Osapuoli joutuu konkurssiin, maksujärjestelyyn tai selvitystilaan. Toimittaja voi siirtää Sopimuksen kokonaan tai osittain liiketoiminnan siirron yhteydessä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Asiakkaalle. 13. Immateriaalioikeudet Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet (domain -nimet, patentit, tavaramerkit, oikeus tietotaitoon yms.) Palveluun ja siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden kaikkiin uusiin versioihin kuuluvat Toimittajalle tai kolmansille osapuolille tekijänoikeuslain mukaisesti kaikkialla maailmassa niiden rekisteröimisestä riippumatta. Asiakkaan tai käyttäjien Palvelun käyttämisen yhteydessä Palveluun siirtämään tai muuten Palvelua varten Toimittajalle luovutettuun tai käyttöön asetettuun Asiakkaan aineistoon (”Asiakkaan Aineisto”) liittyvät aineettomat oikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan Aineistoa vain Sopimuksen tarkoitusta varten, Toimittajan tai sen konserniyhteisöjen Palveluista tiedottamiseen, Palvelun kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. 14. Muut ehdot Sopimus on Toimittajan ja Asiakkaan välinen. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja. Toimittajalla on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Toimittaja perustellusti epäilee Asiakkaan kuormittavan Palvelua poikkeuksellisesti tai käyttävän Palvelua sopimuksenvastaisella tavalla. 15. Erimielisyydet Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 16. Muutokset Toimittaja pidättää itsellään oikeudet hinnanmuutoksiin ja sopimusehtojen muutoksiin. Workant Oy Mannerheiminaukio 1, 00100 Helsinki